• Zoeken

Informatie over workshops en sprekers

Workshop 1 Positieve Psychologie

Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is. Dit geldt zowel voor mensen met problemen als voor mensen die normaal tot goed functioneren. Er zijn veel strategieën waarmee we  ons welbevinden kunnen verhogen die zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden. Het wetenschappelijke veld waarbinnen onderzoekers en praktijkmensen zich hiermee bezighouden heet Positieve Psychologie. De wetenschappelijke basis van de Positieve Psychologie is enorm gegroeid in de laatste decennia en biedt een sterke theoretische achtergrond én praktische handvatten voor het onderwijs en de zorg. In deze workshop wordt het schetsen van deze theoretische achtergrond aan de hand van wetenschappelijke inzichten afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Dr. Rinka van Zundert

Nadat ze cum laude promoveerde in de Pedagogische Wetenschappen heeft Dr. van Zundert de eerste mastervariant in lijn met de Positieve Psychologie in Nederland opgericht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Mede hiervoor ontving ze in 2011 de Universitaire Prijs voor Jonge Docent. In 2014 heeft ze Leer- & Veerkracht opgericht als spin-off bedrijf van de RU waarmee ze scholen helpt om welbevinden en veerkracht tot een pijler van beleid te maken. Daarnaast geeft ze trainingen in Positieve Psychologie en Inquiry-Based Stress Reduction in de GGZ, op scholen en aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en geeft ze nog les in Positieve Psychologie aan de RU.

Voor meer informatie zie de websites: www.rinkavanzundert.nl en www.leerenveerkracht.nl

Workshop 2 Kopp

Waar loop je als jongere tegenaan wanneer je opgroeit in een gezin waarbij je vader of moeder een psychiatrische ziekte of verslaving heeft? Blijf je loyaal of maak je je los? En hoe doe je dat dan? Hoe ontdek je wat voor jou belangrijk is en wie jij wilt zijn? Zoek je steun of hulp, of juist niet? Maak je je zorgen over of jij het soms ook kunt krijgen? En hoe kunnen anderen aan jou merken dat jij worstelt met deze vragen? 

Opgroeien in een KOPP/KVO gezin kan op termijn leiden tot onder andere depressieve klachten bij jongeren. Hoe herken jij als docent of hulpverlener deze jongeren en wat kun jij voor ze betekenen?

Yvonne van den Berg

Yvonne van den Berg is programmaleider depressiepreventie en orthopedagoog bij
De Jutters, afdeling GGZ-jeugdpreventie Haaglanden.

Suzanne Brieko

Susanne Brieko is programmaleider Kinderen die opgroeien in risicovolle omstandigheden en systeemtherapeut i.o. Ze werkt bij De Jutters, afdeling GGZ-jeugdpreventie Haaglanden.

Workshop 3 Op Volle Kracht en Een Sprong Vooruit:

Er zijn verschillende studies geweest naar de effectiviteit van depressiepreventie op middelbare scholen. In deze workshop willen we deelnemers kennis laten maken met de inhoud van de preventieprogramma’s. We laten zien hoe de programma’s zijn opgebouwd en welke technieken er worden gebruikt.

Vervolgens laten we deelnemers aan den lijve ervaren op welke manieren jongeren wordt geleerd de relatie tussen hun gedachten en gevoel te onderzoeken, en hoe zij adequaat met tegenslagen om kunnen gaan.

Drs. Sanne Rasing

Sanne Rasing is promovenda bij GGZ Oost Brabant en de Radboud Universiteit, en is aangesloten bij de academische werkplaats Inside-Out. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit van het programma ‘Een Sprong Vooruit’. Dit is een preventieprogramma voor depressie- en angst voor adolescenten met een hoog risico op deze problematiek. In 2014 won zij met haar onderzoek de Nationale Jeugdzorg Prijs.

Drs. Yuli Tak

Yuli Tak is opgeleid als orthopedagoog en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Zij schrijft nu haar proefschrift over het depressiepreventie programma Op Volle Kracht. Daarnaast heeft zij werkervaring opgedaan als orthopedagoog bij het Ambulatorium en heeft lesgegeven bij de opleiding Pedagogiek, beide aan de Radboud Universiteit.

Workshop 4 Doepressie

Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de behandeling van jongeren die een depressieve stoornis hebben. In dit onderzoek hebben we de Doepressie cursus (individuele variant) vergeleken met de reguliere zorg. Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de depressieve jongeren die hulp zoeken. Bijvoorbeeld hoe depressief zijn die jongeren? Hebben ze een dipje of een ernstige depressie? Welke andere problemen hebben ze? Welke behandelingen krijgen ze aangeboden? Wat is de effectiviteit van de Doepressie cursus in vergelijking met de reguliere zorg? Hoe kunnen we de hulp aan depressieve jongeren verbeteren? Naast een korte uitleg over het d(o)epressie protocol zullen al deze vragen in de workshop aan bod komen. Daarnaast zullen de bevindingen worden geïllustreerd met een casus.

Dr. Denise Bodden

Dr. Denise Bodden is universitair docent bij de afdeling pedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van behandelingen (o.a. CGT, IPT en ACT). Momenteel doet zij, samen met Yvonne Stikkelbroek, onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de D(O)epressiecursus bij depressieve adolescenten. Daarnaast doceert zij op het gebied van effectonderzoek, angststoornissen en depressie en heeft zij 5 jaar in de klinische praktijk gewerkt.

Yvonne Stikkelbroek

Drs. Yvonne Stikkelbroek is docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft jarenlange ervaring als psychotherapeut binnen de hulpverlening aan jongeren. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale problemen en psychiatrische problematiek en depressie in het bijzonder. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Doepressie cursus. Tevens was zij voorzitter van de richtlijn commissie stemmingsproblemen voor de jeugdhulpverlening.

Workshop 5 Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag

‘Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen, ben weer heel erg geschrokken. Ik heb pillen geslikt en mezelf op meerdere plekken opengesneden! Ik wil dingen veranderen, maar ik weet niet hoe, ik heb hulp nodig....!!’ Nina

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren is vaak moeilijk te herkennen en te begrijpen. Daardoor is het ook niet altijd gemakkelijk te zien wat het betekent, laat staan er adequaat mee om te gaan. Voor deze jongeren is vroegtijdige signalering en het bespreekbaar maken van groot belang. Daardoor kunnen de onderliggende problemen  benoemd en besproken  worden. Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag is bijna altijd een uiting van een langdurig psychisch lijden, een lage zelfwaardering en het treedt vrijwel altijd op samen met andere problemen. Voor de omgeving, bijvoorbeeld familie, school of hulpverlening, die in aanraking komt met deze jongeren, is het goed om te weten dat dit gedrag vaak gericht is op overleving. Het is geen aandacht trekken, maar aandacht vragen! Aandacht vragen voor vaak verborgen gevoelens van wanhoop, pijn en boosheid.

Marion Ferber

Marion Ferber, voormalig docent en zorgcoördinator in het Voortgezet Onderwijs is sinds 10 jaar de ontwikkelaar en projectleider SuNa bij de GGD Haaglanden. Zij adviseert professionals bij vragen rondom suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Tevens verzorgt zij trainingen en lezingen zowel regionaal als landelijk. Zij heeft een aantal publicaties op haar naam staan. Zo schreef zij in 2007 samen met Nelleke Nicolai het boek "Langs de grenzen van de zorg" en heeft zij in 2010 een hoofdstuk geschreven in het boek “Suïcidepreventie in de praktijk” van Ad Kerkhof en Bert van Luyn. Voor haar werkzaamheden heeft Marion de Parnassiaprijs (2008) en de Avicennaprijs (2013) ontvangen en de Ivonne van de Ven prijs ontvangen (2015).

Workshop 6 Depressiepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ 55-85) hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie, en hun depressie kent vaak een chronisch beloop. Reden genoeg om in te zetten op depressiepreventie bij deze doelgroep. Maar: Hoe pak je dat aan? Bestaande depressiepreventieprogramma's sluiten niet altijd aan bij het niveau van de jongeren, en we hebben rekening te houden met hoge psychiatrische comorbiditeit, sociaal-emotionele beperkingen en vaak zwakkere sociale milieus. Aan de hand van praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek komen de uitdagingen en mogelijkheden van depressiepreventie bij deze bijzondere doelgroep aan bod.

Martine Weeland, Msc.

Martine Weeland is psycholoog en behandelcoördinator bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, afdeling kliniek LVB, en promovenda bij Pluryn afdeling Research & Development en de Radboud Universiteit.

Workshop 7 Journey: depressiepreventie via videogames

Hoewel Cognitieve Gedragstherapie (CGT) effectief kan worden ingezet als depressiepreventie bij jongeren, zijn er veel jongeren die CGT behandelingen niet afmaken of geen baat hebben bij de behandeling. Videogames kunnen mogelijk een oplossing bieden voor een aantal van de meest belangrijke barrières van CGT. Binnen deze workshop wordt gekeken naar de mogelijkheden van video games voor depressiepreventie en kan worden kennisgemaakt met een applied game en een commerciële game die mogelijk kunnen worden ingezet voor dit doel.

Marlou Poppelaars, Msc.

Marlou Poppelaars is promovenda bij de afdeling Developmental Psychopathology aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar promotieproject richt zij zich op de mechanismen van video games die de mentale gezondheid van adolescenten kunnen bevorderen. Marlou heeft een Bachelor diploma in Pedagogische Wetenschappen en ontving in 2013 een cum laude Research Master Behavioural Science. Tijdens haar Research Master vergeleek Marlou twee depressiepreventie programma’s – een traditioneel klassikaal programma (Op Volle Kracht) en een video game (SPARX) – op effectiviteit.

Workshop 8 Plezier op School 

Gepest worden op de basisschool is een voorspeller voor (ernstige) psychische problemen in het voortgezet onderwijs. De tweedaagse zomercursus ‘Plezier op School’ voor aanstaande brugklassers heeft tot doel de sociale competentie van aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkleind wordt. De cursus is met name bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest werden, afgewezen werden, en in het contact met leeftijdsgenoten angstig, onhandig of onvoldoende weerbaar waren. Het lange termijn doel van Plezier op School is het verkleinen van de kans op psychische stoornissen als angst en depressie. Een onlangs afgerond RCT-onderzoek heeft de effectiviteit van het programma aangetoond. In de interactieve workshop maak je zowel op theoretische als praktische wijze kennis met deze cursus en de gevonden effecten.

Marleen Faber

Als GGZ-preventiewerker/trainer bij Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg te Venray werk ik binnen de preventieprogramma’s Depressiepreventie en KOPP-KVO (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders).  Ik geloof in de kracht van preventie en het delen van kennis en inzichten die kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders tijdig een steuntje in de rug kunnen bieden, zodat ernstig psychische problemen voorkomen dan wel verminderd kunnen worden. Ik ben auteur van de zomercursus Plezier op school (2000). Deze zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of andere omgangsproblemen met andere kinderen hadden wordt in Nederland door een grote hoeveelheid GGZ- , GGD- en andere jeugdinstellingen aangeboden in het kader van depressiepreventie.

Workshop 9 E-health depressiepreventie ‘Lekker in je Vel’ 

E-health wordt steeds vaker ingezet in de behandeling van depressieve klachten. 'Lekker in je Vel' is een depressiepreventie programma dat via e-health ingezet kan worden ten behoeve van de behandeling van depressieve klachten en het voorkomen van het ontwikkelen van een klinische depressie. Deze e-health behandeling kan ook blended ingezet worden, waarbij deze naast een face-to-face behandeling wordt aangeboden. In de workshop wordt er iets verteld over waarom een e-health programma als 'Lekker in Vel' zou kunnen werken als effectieve preventie van depressie. Tevens worden er enkele praktijkvoorbeelden gegeven. Ten slotte krijgt het publiek de kans om op een interactieve manier mee te denken over hoe dit programma in de toekomst ook op andere plekken (bijvoorbeeld op school) ingezet zou kunnen worden en hoe de effectiviteit van het programma onderzocht zou kunnen worden.

Maria Naus

Maria Naus is preventiefunctionaris bij Indigo in Brabant. Maria heeft een langdurige ervaring op het gebied van GGZ preventie, gezondheidsbevordering en het coördineren van projecten. Het geven van trainingen, voorlichting en consultatie voor volwassenen en adolescenten behoren tot haar taken. Specifieke aandachtsgebieden: ondersteuning van naasten van mensen met psychische problemen, slaapproblemen, eetproblemen, weerbaarheid, mindfulness,  kwartiermaken, interculturalisatie en deskundigheidsbevordering.

Lieke Peters - Greijn

Lieke Peters - Greijn is orthopedagoog bij Indigo Brabant. Ze heeft uitgebreide ervaring met onder andere het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast verzorgt ze op regelmatige basis trainingen ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Lieke is tevens verbonden aan de Radboud Universiteit als docent op de afdeling Ontwikkelingspsychologie.

Workshop 10 Autisme en depressiepreventie 

Adolescenten waarbij een autisme spectrum stoornis (ASS) is gediagnosticeerd hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie. In hun vroege kinderjaren kunnen ouders en leerkrachten vaak nog voldoende veiligheid en structuur bieden, maar wanneer deze kinderen naar de middelbare school gaan wordt er opeens veel meer van ze gevraagd op bijvoorbeeld sociaal en cognitief gebied. Hierdoor moeten ze op een meer zelfstandige manier op zoek gaan naar structuur en veiligheid. Omdat dit niet altijd lukt en deze jongeren op die manier ook merken dat ze 'anders' zijn dan andere adolescenten, kunnen ze depressieve klachten ontwikkelen. In deze workshop wordt er meer verteld over de achtergrond van dit risico op het ontwikkelen van depressie bij adolescenten met ASS, er wordt uitgelegd hoe de preventie van depressie vorm kan worden gegeven in deze doelgroep en er komen enkele praktijkvoorbeelden aan bod. Ten slotte laten we jullie als publiek op een interactieve manier meedenken over hoe de preventie van depressie bij adolescenten met ASS verbeterd zou kunnen worden.

Drs. Elke Jansen

Elke Jansen is GZ-psycholoog bij afdeling Kind&Jeugd van GGZ Oost Brabant. Daarbinnen is ze clustercoördinator van het team Ontwikkelingsstoornissen, waarbinnen onder andere kinderen met ASS en ADHD gediagnosticeerd en behandeld worden.

Karlijn Heesen, Msc.

Karlijn Heesen is projectleider en promovenda op het gebied van depressiepreventie bij de GGZ Oost Brabant. Dit project wordt ook wel het STORM-project genoemd, wat staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Daarnaast is Karlijn werkzaam als orthopedagoog op de afdeling Kind en Jeugd bij GGZ Oost Brabant.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.